Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

 

t2_copy.jpgT3_copy.jpg

เข้าสู่ระบบสภาพอากาศวันนี้
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้74
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้1063
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด419534

Now is: 2018-08-15 23:55
แบบสอบถาม
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราเเลกเปลี่ยน

คู่มือประชาชน

งานบริการทะเบียนราษฎร

33  งานบริการ

งานบริการกองช่าง
17  งานบริการ

งานบริการงานการเจ้าหน้าที่
6  งานบริการ

งานบริการกองคลัง
6  งานบริการ

งานบริการกองสาธารณสุขฯ
4  งานบริการ

งานบริการด้านสวัสดิการสังคม
3  งานบริการ

งานบริการกองการศึกษา
2  งานบริการ

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ 2558

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

สำนักปลัด

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้องจัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.56-ก.ย.57

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

 

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-         ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-         ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-         ค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

 

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

สร้างความเข็มแข็ง

สร้างความเข็มแข็ง

สร้างความเข็มแข็ง

300,000.00

50,000.00

50,000.00

70,000.00

200,000.00

100,000.00

50,000.00

20,000.00

30,000.00

180,000.00

15,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

70,000.00

10,000.00

15,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5  วัน

5  วัน

5   วัน

5  วัน

5  วัน

5 วัน

5 วัน

5  วัน

5  วัน

5 วัน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

พด. 1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

กองการศึกษา

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้องจัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

1.

2.

3.

4.

 

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

 

 

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าอาหารเสริมนม

 

 

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

 

 

20,000.00

10,000.00

25,000.00

1,127,200.00

 

 

 

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

สอบราคา

 

 

5  วัน

5   วัน

5  วัน

280 วัน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

ในระหว่างเปิดภาคเรียน

 

(นาวิทยา  ภูโยสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแฮด

พด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

กองคลัง

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้องจัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

1

2

3

4

 

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

-       ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

70,000.00

10,000.00

60,000.00

30,000.00

 

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

 

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

 

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางณัฐณิชา  เถาว์ทิพย์)

นักบริหารงานคลัง

.ด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

กองช่าง

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-         ค่าวัสดุก่อสร้าง

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุสนาม

-         ค่าวัสดุอื่น

-         ค่าวัสดุการเกษตร

 

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

 

10,000.00

100,000.00

400,000.00

30,000.00

150,000.00

30,000.00

40,000.00

11,230.00

50,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

 

 

(นายพิชัย  เพชรฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

.ด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

กองสาธารณสุข

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-         ค่าเครื่องแต่งกาย

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุอื่น

 

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

 

 

 

 

60,.000.00

60,000.00

300,000.00

50,000.00

10,000.00

30,000.00

70,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

 

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

 

 

(นางอัญชนา  เตชะอำนวยวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558

ผด.2

 

เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านแฮด

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้องจัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

 

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-         ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-         ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-         ค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

การรักษาความสงบฯ

สร้างความเข็มแข็ง

สร้างความเข็มแข็ง

สร้างความเข็มแข็ง

300,000.00

50,000.00

50,000.00

70,000.00

200,000.00

100,000.00

50,000.00

20,000.00

30,000.00

180,000.00

15,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

70,000.00

10,000.00

15,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

 

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5  วัน

5  วัน

5   วัน

5  วัน

5  วัน

5 วัน

5 วัน

5  วัน

5  วัน

5 วัน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

 

 

-2-

ผด.2

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าอาหารเสริมนม

-       ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-         ค่าวัสดุก่อสร้าง

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-         ค่าวัสดุสนาม

-         ค่าวัสดุอื่น

-         ค่าวัสดุการเกษตร

-         ค่าวัสดุสำนักงาน

-         ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-         ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-         ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-         ค่าเครื่องแต่งกาย

-         ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

20,000.00

10,000.00

25,000.00

1,127,000.00

70,000.00

10,000.00

60,000.00

30,000.00

10,000.00

100,000.00

400,000.00

30,000.00

150,000.00

30,000.00

40,000.00

11,230.00

50,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00

50,000.00

10,000.00

30,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

สอบราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5   วัน

5  วัน

280 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

ในระหว่างเปิดภาคเรียน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปีจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

-3-

ผด.2

 

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดทำ

รายการ/จำนวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ

(วัน)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

จำนวน (บาท)

41

 

 

ต.ค.57-ก.ย.58

-         ค่าวัสดุอื่น

 

 

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

70,000.00

ตกลงราคา

5  วัน

จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี