Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

 

t2_copy.jpgT3_copy.jpg

เข้าสู่ระบบสภาพอากาศวันนี้
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้72
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้1292
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด417453

Now is: 2018-07-16 21:04
แบบสอบถาม
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราเเลกเปลี่ยน

คู่มือประชาชน

งานบริการทะเบียนราษฎร

33  งานบริการ

งานบริการกองช่าง
17  งานบริการ

งานบริการงานการเจ้าหน้าที่
6  งานบริการ

งานบริการกองคลัง
6  งานบริการ

งานบริการกองสาธารณสุขฯ
4  งานบริการ

งานบริการด้านสวัสดิการสังคม
3  งานบริการ

งานบริการกองการศึกษา
2  งานบริการ

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด        

1.สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮดได้รับการประกาศตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านแฮด    

เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  .. 2535 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล    ..  2542   ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบ้านแฮด  

เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  .. 2542  มีพื้นที่  8.51  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5,318 ไร่  

ยาวตามแนวถนนสายมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) สายสระบุรี - ขอนแก่น  ระหว่างกิโลเมตรที่  26   

ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจายไปทั่วตามแนวเขตของหมู่บ้าน

                               

 2.ลักษณะภูมิประเทศ  

                        สภาพพื้นที่โดยทั่วไป   เป็นที่ราบสูง

            ด้านทิศตะวันออกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบสูง   ประมาณ   30 % 

            ของพื้นที่และมีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก

ด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบลุ่ม  ประมาณ  70 %  ของพื้นที่

มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่  1  สาย คือ  ลำห้วยหนองโง้ง  ยาวประมาณ  9  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศมี  3  ฤดู   คือ     ฤดูร้อน    ตั้งแต่เดือน  มีนาคม - เมษายน

  ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

 

3.ลักษณะการปกครอง    

 

                       หมู่บ้าน / ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮด  มีจำนวน  8  ชุมชน  ได้แก่

 

ลำดับที่

ชื่อ   หมู่บ้าน/ชุมชน

ครัวเรือน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวม

1

บ้านแฮด   หมู่ที่ 1

266

233

220

453

2

บ้านแฮด   หมู่ที่ 2

442

811

818

1,629

3

บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 3

75

173

159

332

4

บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 4

278

518

565

1,083

5

บ้านขามเปี้ย    หมู่ที่ 5

268

578

616

1,194

6

บ้านโนนกล้วยหอม หมู่ที่ 6

182

358

374

732

7

บ้านขามเปี้ย  หมู่ที่  9

249

489

501

990

8

บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10

91

169

145

314

 

รวมทั้งสิ้น

1,851

3,329

3,398

6,727

 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12คน

โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  เขต  โดยประชาชนเลือก             เขตละ 6  คน  

นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง           จำนวน  1  คน

รองนายกเทศมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง                                      จำนวน  2  คน   

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                          จำนวน  1  คน  

เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                        จำนวน  1  คน 

พนักงานเทศบาลสามัญ                                                           จำนวน  21  คน

พนักงานครูเทศบาล                                                                จำนวน  2  คน

ลูกจ้างประจำ                                                                          จำนวน  4  คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                           จำนวน  28  คน 

พนักงานจ้างทั่วไป                                                                  จำนวน  29  คน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        4.  ด้านสังคม

                  4.1  ด้านการศึกษา  มีโรงเรียน  สพฐ. 3 โรง  คือ 

ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 โรง 

 อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  1  โรง  และ

โรงเรียนเทศบาล  1 โรง ชั้นอนุบาล 1-3 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  จำนวน  1  แห่ง

                4.2  การสาธารณสุข  มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  1  แห่ง   

มีเจ้าหน้าที่  จำนวน  5  คน    สถานีอนามัย  จำนวน  2  แห่ง  ตั้งอยู่ชุมชนบ้านแฮด  หมู่ที่  1  และบ้านขามเปี้ย 

หมู่ที่  9    มีเจ้าหน้าที่  รวมจำนวน  8  คน

                4.3  การศาสนาและวัฒนธรรม  มีวัดอยู่  5  แห่ง  สำนักสงฆ์อยู่  1  แห่ง  รวม  6  แห่ง

                4.4     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตำรวจ 1 แห่ง

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 13 นาย  นายตำรวจชั้นประทวน  จำนวน  75   นาย รวม  88   นาย

 

5. ด้านเศรษฐกิจ  

    5.1  ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก

ทำไร่และปลูกพืชตามแนวลำห้วย  เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 25,000-30,000  บาท  / คน / ปี

                      5.2  ด้านการอุตสาหกรรม    มีโรงงานอุตสาหกรรม   2  แห่ง    คือ   บริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด

(ทำอุปกรณ์ห้องน้ำและเซรามิก)  และบริษัท  ธนพรอุตสาหกรรมพลาสติก  จำกัด  มีสถานที่จำหน่ายเชื้อเพลิง  3  แห่ง

  ขนาดใหญ่  1  แห่ง  ขนาดกลาง  1  แห่ง  ขนาดเล็ก  1  แห่ง

          5.3  ด้านการพาณิชย์  มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) หน่วยอำเภอบ้านแฮด ตั้งอยู่ใน

เขตพื้นที่ของชุมชนบ้านแฮด หมู่ที่ 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด

 

6.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  ด้านการคมนาคม  

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่าน  คือถนนมิตรภาพ  สายสระบุรี- หนองคาย

มีถนนลาดยางความยาวรวม  9.655  กิโลเมตร

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม  35.750  กิโลเมตร

       6.2  การติดต่อสื่อสาร

                        โทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน  10  แห่ง

                        หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   จำนวน  8  แห่ง

       6.3ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                                                                 

                        มีสำนักงานการไฟฟ้า  จำนวน  1 แห่ง

มีประปาหมู่บ้าน          จำนวน  7 แห่ง

มีประปาเทศบาล        จำนวน  1 แห่ง

มีสะพาน  คสล.          จำนวน  4 แห่ง

มีฝายน้ำล้น                จำนวน  5 แห่ง

 

7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

           7.1  ทรัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย   ไม่สามารถเก็บน้ำได้ 

                   ที่ดินส่วนหนึ่งเป็นที่สาธารณะและเขตป่าสงวน

           7.2  ทรัพยากรป่าไม้  สภาพพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ไม่มี

           7.3  ทรัพยากรน้ำ  มีลำห้วยไหลผ่าน  1  สาย   ยาว  9   กิโลเมตร

           7.4  เทศบาลตำบลบ้านแฮด   ยังไม่มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะเป็นของตนเอง 

 ได้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตของเทศบาลตำบลวังสวรรค์  เนื้อที่ประมาณ 145  ไร่ อยู่ห่างจากชุมชนเขตเทศบาล

ประมาณ  1.5  กิโลเมตร  เป็นที่ทิ้งขยะอยู่ในปัจจุบัน   โดยใช้วิธีการฝังกลบ   และเผาทำลายกลางแจ้ง          

           7.5  การกำจัดน้ำเสีย  เนื่องจากพื้นที่ยังไม่มีชุมชนหนาแน่น

และยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากพอที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วย  คลอง และแหล่งน้ำ จึงยังไม่มีระบบกำจัดน้ำเสีย

 

 

9. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด

 

 
ตำแหน่ง
 
ชื่อ – สกุล
 
 นายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 เลขานุการนายกเทศมนตรี
 ประธานสภาเทศบาล
 รองประธานสภาเทศบาล
 เลขานุการสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศิริพงษ์         อรุณเดชาชัย
นายสุบรร          กุดกี้
นายวิรัตน์          ศรีประไพ       
นายบุญปัน         แสนวันดี
นายสมพร          พิบูลย์
นายเฉลียว          ปากเมย
นายทองล้วน       พิศรี
นายทองดี           แสนหล้า
นายทองสา          ปากเมย
นายธวัชชัย          แสนหล้า
นายสมคิด           ศรีบุดา
นายขจรชัย          พรมภักดี 
นายสุรินทร์      แสงนารี
นายไชยวัฒน์   ภูถมเมฆ
นายชัชชม      ภูถมเมฆ
นายไพรจิตร    ภูพานใหญ่
นายสวรรค์      อุดม

 

 

10.โครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านแฮด

    เทศบาลตำบลบ้านแฮด   มีพนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน  21  คน และพนักงานครูเทศบาล 2  คน 

ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4   คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  28  คน  และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  29   คน 

โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานทั้งหมดรองจากนายกเทศมนตรี    มีการแบ่งส่วนราชการภายใน    ดังนี้

 

1.             สำนักปลัดเทศบาล                 4. กองสาธารณสุข

2.             กองคลัง                                 5. กองการศึกษา

3.             กองช่าง

 

         สถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลบ้านแฮดรายรับของเทศบาลตำบลบ้านแฮด   ย้อนหลัง    3   ปี

รายการ

รายรับจริงย้อนหลัง  3  ปี

2555

2556

2557

1.  หมวดภาษีอากร

283,784.46

595,169.51

499,683.99

2.  หมวดรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร

-

-

-

 2.1  ค่าธรรมเนียม   ค่าปรับและใบอนุญาต

335,324.75

   527,996

561,197.00

 2.2  รายได้จากทรัพย์สิน

183,556.30

    179,003.47

146,041.92

 2.3  รายได้เบ็ดเตล็ด

318,002

398,646

304,301.00

3.  หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร

14,786,498.74

15,167,455.47

20,721,478.38

4.  เงินช่วยเหลือ

-

-

-

   4.1  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

20,3360,52.06

16,851,649.35

10,054,730

   4.2  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

-

-

   4.3  เงินอุดหนุนอื่น ๆ

-

-

-

รวม

36,243,218.31

33,719,919.80

32,287,432.29

 

                                                      รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแฮด    ย้อนหลัง   3   ปี                                                                                                                                                                                   

 

รายการ

รายจ่ายย้อนหลัง  ปี

2555

2556

2557

1.  หมวดรายจ่ายงบกลาง

1,868,096.70

3,826,768.56

3,604,247.58

2.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

        4,465,131

6,312,685

6,724,236.00

3.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

  3,763,904

3,756,421

4,613,084.00

4.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

10,658,887.34

13,174,629.83

11,313,226.15

5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค

235,012.28

341,007.17

389,337.35

  หมวดเงินอุดหนุน

  1,421,200

1,708,000

1,887,000.00

  หมวดรายจ่ายอื่น

  2,199,000

-

671,310.00

  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 5,439,513

3,284,600

2,158,560

รวม

 30,050,744.32

32,404,111.56

31,361,001.08

 

 

           

   สรุป    รายรับของเทศบาลตำบลบ้านแฮดมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่าง   ๆ  

และแนวโน้มประมาณการรายรับจะเพิ่มขึ้นส่วนรายจ่ายนั้นสามารถตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ได้อย่างครอบคลุม    สามารถแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชนในท้องถิ่นได้   ทั้ง   8   ชุมชน

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2014 เวลา 21:19 น.)